Praktické informace

1. Sociální dávky

Nárok na sociální dávku

Tento odkaz Vám orientačně zobrazí nárok na dávku:


Nejčastěji řešíte


Jak podat žádost?

Žádost o některou dávku podává klient sám na příslušném kontaktní pracovišti ÚP či OSSZ, nikoli lékař.

A) Žádost o příspěvek na péči, průkaz OZP, příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku se podává prostřednictvím kontaktního pracoviště úřadu práce; žádost lze také vyplnit prostřednictvím internetových formulářů na stránkách úřadu práce

Následně budete vyzváni, aby jste se objednali k vyšetření do naší ambulance.

Prosím objednejte se na vyšetření preferenčně přes Medevio (volba - Objednání vyšetření - ČSSZ). K prohlídce týkající se příspěvku o péči si prosím vytiskněte a vyplňte následující formuláře:


B) Žádost o invalidní důchod se podává prostřednictvím OSSZ podle místa trvalého bydliště; žádost se podává osobně (případně je možné k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu na základě udělené plné moci) a pak je vždy vhodné se objednat předem https://objednani.cssz.cz/; žádost lze také podat elektronicky na ePortálu ČSSZ https://eportal.cssz.cz/web/portal 


Zdroje pro více informací:

2. Domácí péče

Domácí zdravotní péče (Ošetřovatelská služba)

Domácí zdravotní péči indikuje registrující praktický lékař, případně lékař při propouštění z nemocnice (po dobu 14 dní, dále cestou registrujícího praktického lékaře).
Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Domácí zdravotní péče je službou plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Péče je určena pro klienty, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta, bez omezení pro věkovou kategorii klientů.


Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je typ sociální služby, která je poskytovaná klientům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, či klientům jinak společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit kvalitu jejich života, případně je v maximální možné míře do společnosti začlenit.

Pečovatelská služba není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale k její úhradě lze využít sociální dávky - zejména příspěvek na péči (informace viz. sociální služby).


Kontakty

Kontakty na s námi spolupracující ošetřovatelskou a pečovatelskou službu:

Podrobné informace, možnosti podpory a návody pro pečující naleznete:

3. Pracovní neschopnost - "e-neschopenka"

Jste-li v péči lékaře-specialisty (ortoped, chirurg, neurolog, kožní, atd.), který Vás pro dané onemocnění léčí a ke kterému docházíte na kontroly, není nutné pro vystavení "neschopenky" kontaktovat praktického lékaře, neboť dočasná pracovní neschopnost Vám má být vystavena a vedena ambulanci, kam k léčbě docházíte.

E-neschopenku vystavuje ošetřující lékař – tedy lékař, který svým vyšetřením zjistil, že pacientův zdravotní stav neumožňuje vykonávat zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost, a léčí jej. Nelze postupovat tak, že by jeden lékař odeslal pacienta k jinému lékaři jen za účelem vystavení E-neschopenky.

O vzniku dočasné pracovní neschopnosti u pojištěnce rozhodne (tedy "neschopenku" vystaví) ten lékař, který vyšetřením zjistí, že pojištěnci zdravotní stav pro nemoc nebo úraz nedovoluje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost (= zaměstnání) 

Zákon o nemocenském pojištění tedy nijak nepočítá s variantou, že jeden lékař (v nemocnici, ambulantní specialista apod.) vyšetřením sice zjistí dočasnou pracovní neschopnost, avšak neschopenku nevystaví, předá jen tuto informaci praktickému lékaři s tím, aby ten vystavil neschopenku. Takový postup není v souladu se zákonem a každý lékař je povinen jej dodržovat. Při nedodržení této povinnosti je možné lékaře odkázat na důrazné upozornění Ministerstva zdravotnictví:

Zákon stanoví výjimku z povinnosti vystavit neschopenku pouze pro lékaře poskytující zdravotní služby v rámci zdravotnické záchranné služby nebo lékařské pohotovostní služby.

Další případy, kdy a který lékař vystavuje neschopenku jsou uvedeny § 57 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, jedná se např. o situaci, kdy je pojištěnec přijat k poskytnutí lůžkové péče nebo když je pojištěnci na základě veřejného zdravotního pojištění poskytnuta komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče.

Stejný ošetřující lékař, který neschopenku vystavil, ji vede i nadále, pokud bude nadále vyšetřovat a léčit pacienta z důvodu, pro který u něj rozhodl o dočasné pracovní neschopnosti.


Povinnosti/ oprávnění dočasně práce neschopného pojištěnce 

Pojištěnec, který je dočasně práce neschopný, je povinen:

 • dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce,
 • umožnit příslušnému orgánu nemocenského pojištění a též zaměstnavateli kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly, zejména označit potřebnými údaji místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti tak, aby bylo možné tuto kontrolu provést; při této kontrole je dočasně práce neschopný pojištěnec povinen prokázat svou totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,
 • dostavit se v určeném termínu k ošetřujícímu lékaři nebo k lékaři příslušného orgánu nemocenského pojištění ke kontrole posouzení zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti,
 • oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění, popřípadě zaměstnavateli, pokud kontrolu provedl zaměstnavatel, důvody své nepřítomnosti v místě pobytu v době kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a to nejpozději v pracovní den následující po dni této kontroly, popřípadě po dni, kdy se o ní dozvěděl,
 • sdělit ošetřujícímu lékaři při uznání dočasné pracovní neschopnosti místo pobytu, na kterém se bude v době dočasné pracovní neschopnosti zdržovat,
 • požádat předem ošetřujícího lékaře o povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti
 • hlásit ošetřujícímu lékaři změny údajů o dosavadní pojištěné činnosti a o zaměstnavateli,
 • informovat neprodleně zaměstnavatele o rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény) včetně čísla nebo identifikátoru rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, o rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (karantény), o době jejího trvání a v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti i o změně místa pobytu nebo doby a rozsahu povolených vycházek
 • dostavit se na základě výzvy zaměstnavatele nebo poskytovatele pracovně-lékařských služeb do 7 dnů k lékařské prohlídce lékařem, který pro zaměstnavatele zajišťuje pracovně-lékařské služby, za účelem posouzení zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a poskytnout poskytovateli pracovně-lékařských služeb součinnost potřebnou k provedení této prohlídky

Zdroj:

4. Předpis léků

Pro žádost o předpis dlouhodobě užívaných a námi indikovaných léků využijte, prosím aplikaci a platformu Medevio na úvodní stránce našeho webu, případně objednejte telefonicky (Pokud bychom se věnovali jiným pacientům, prosím vždy nám zanechte vzkaz s vašim požadavkem - po ordinační době Váš požadavek vyřešíme. Nevolejte opakovaně)

Pokud jste sledováni v odborné ambulanci u specialisty pro konkrétní onemocnění (kardiolog, internista, diabetolog, neurolog, apod.), vede tento specialista po celou tuto dobu kompletně léčbu pro dané onemocnění, včetně předpisu léků do další kontroly, předpisu žádanek pro něj potřebných vyšetření a předpisu zdravotních pomůcek.

Obecně platí, že pro sledování na jednu nemoc (diagnózu) je možné mít jednoho lékaře.

5. Sanitky a cestovní příkazy

Kdo mi má vypsat formulář k přepravě sanitkou na plánovanou kontrolu v odborné ambulanci?

Příkaz ke zdravotnímu transportu do smluvního zdravotnického zařízení, kde má být pojištěnci poskytnuta zdravotní péče, vyplňuje vždy ten odesílající ošetřující lékař, který poskytnutí zdravotní péče požaduje. Transport musí být přitom vždy indikován z prokazatelně zdravotních důvodů, nikoli z důvodů sociálních (jako je např. špatné dopravní spojení apod.), a to vždy pouze do nejbližšího zdravotního zařízení, které poskytuje danou péči.

U plánovaného kontrolního vyšetření vypisuje příkaz ke zdravotnímu transportu ošetřující lékař toho smluvního zdravotnického zařízení, které o kontrole rozhodlo. Může ale nastat i situace, kdy tento lékař příkaz z objektivních důvodů nevystaví. Např. pacient je pozván na kontrolu lékařem poskytujícím specializovanou ambulantní zdravotní péči (ambulantním specialistou) až za delší časové období (toto období musí být > 6 měsíců) a nelze vyloučit změnu zdravotního stavu a tím i indikace k dopravě. V takovém případě by se pak pacient měl obrátit na svého praktického lékaře, který posoudí jeho aktuální zdravotní stav, a je-li přeprava sanitkou ze zdravotních důvodů indikovaná, vystaví mu příkaz ke zdravotnímu transportu.

Příkaz ke zdravotnímu transportu pro cestu zpět vyplňuje lékař, který zdravotní péči poskytl – je ale povinen zhodnotit, zda je ze zdravotních důvodů indikován transport pacienta i zpátky do místa pobytu.

Pokud se pacient rozhodne místo transportu sanitkou pro dopravu soukromým vozidlem a pokud ošetřující lékař takovou dopravu předem schválí (vystavením tiskopisu VZP-39), má nárok na náhradu cestovních nákladů. Podmínkou je, že vozidlo řídí jiná osoba, než pacient. Tato podmínka koresponduje s tím, že jde o pacienta, jehož aktuální zdravotní stav neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití dopravní zdravotní služby a samozřejmě ani neumožňuje řídit soukromé vozidlo. Současně platí opět podmínka úhrady nákladů pouze do nejbližšího zdravotního zařízení , které poskytuje danou péči.

Plné znění postupu VZP:

6. Žádanky na vyšetření

Případné odborné či konziliární vyšetření lékařem specialistou doporučujeme na základě klinického vyšetření, nikoli na základě telefonické či emailové žádosti.

Máte plné právo navštívit jakéhokoliv lékaře i bez doporučení svého praktického lékaře. Není to ale moudrý krok, neboť praktický lékař předává spolu se žádankou na odborné vyšetření i veškeré další informace o Vašich chorobách a provedených vyšetřeních. Zároveň Vám doporučíme i kontakt pro objednání do odborné ambulance.
Pokud je to možné, neobcházejte svého praktického lékaře. Vystavujete se nebezpečí, že specialista bez náležité informace od praktického lékaře bude muset některé výkony zbytečně opakovat a jeho úvaha zahrne stavy, které již Váš praktický lékař vyloučil a léčba se tak prodlouží.

Samozřejmě existuje několik výjimek – bez doporučení můžete navštívit i v případě běžného vyšetření kromě registrujících lékařů (praktický lékař, gynekolog, stomatolog) i ambulanci kožního lékaře a oční. Samozřejmostí je i ošetření akutního úrazu u specialisty.

Žádanka od praktického lékaře k vyšetření u ambulantního specialisty je nutná pouze v případě, že na základě našeho vyšetření a rozvahy požadujeme tzv. dispenzární péči (např. PL odesílá pacienta po srdečním infarktu do péče kardiologa, pacienta s komplikovanou cukrovkou do péče diabetologa apod.) nebo požadujeme specializované vyšetření. 

Pokud se ovšem sami objednáte u ambulantního specialisty na vyšetření, tak žádanku z naší ambulance nepotřebujete a ani ji bez našeho předchozího vyšetření, zhodnocení a rozhodnutí o potřebě toho vyšetření nevystavíme.

Pokud ambulantní specialista nemá plnou kapacitu (či nemá smlouvu s Vaší zdravotní pojišťovnou), tak je povinen Vás ošetřit i bez žádanky od PL (také. i z důvodu, že v ČR není povinnost mít registrujícího PL).

Bližší info: str. 41 - https://www.lkcr.cz/doc/tempus_file/tm-07_08_20-166.pdf; str. 31 -  https://www.lkcr.cz/doc/tempus_file/tm_10_2021_web-179.pdf

7. Lázně

Lázeňská léčba je nenárokovou léčebnou možností, která podléhá schválení revizního lékaře Vaší zdravotní pojišťovny.

Možnosti úhrady lázeňské péče

 • komplexní lázeňská léčba ( KLL) je plně hrazena ze zdravotního pojištění, poskytuje se na základě doporučení ambulantního specialisty; pokud si pacient platí sociální pojištění, je mu na dobu lázeňského pobytu vystavena pracovní neschopnost ( v lázeňském zařízení ).
 • příspěvková lázeňská léčba (PLL) – ze zdravotního pojištění je hrazeno lékařské vyšetření a léčebné procedury, ubytování a stravu si hradí klient sám, na lázeňský pobyt je potřeba si vzít dovolenou nebo neplacené volno
 • samoplátce – klient si plně hradí sám léčebné procedury, ubytování i stravu, úhrada za vystavení návrhu k lázeňské léčbě či vyjádření PL o vhodnosti balneoterapie - dle platného ceníku

Zda bude na základě Návrhu na lázeňskou péči schválena komplexní nebo příspěvková péče, závisí na aktuálním zdravotním stavu pacienta a jeho zhodnocení podle Indikačního seznamu pro lázeňskou péči.


Kdo vypisuje návrh na Lázeňskou péči

Od 1. ledna 2022 podává návrh na léčebně rehabilitační péči lékař ambulantního poskytovatele, který ji doporučil, nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. 

V praxi to znamená, že odborný lékař (neurolog, ortoped, chirurg, rehabilitační lékař, kardiolog, atd….), který dojde k závěru, že je ve Vašem případě indikována lázeňská péče, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, Vám vyplní i návrh na její schválení.

Nejedná se o možnost, která je odbornému lékaři dána ke zvážení, nýbrž o povinnou součást poskytované péče. Nemělo by tak docházet k situacím, kdy je pojištěnec po indikaci příslušným ambulantním specialistou nucen pouze za účelem vyplnění návrhu navštívit registrujícího praktického lékaře.

Podání návrhu registrujícím praktickým lékařem zákon i nadále připouští, mělo by se však skutečně jednat o případy výjimečné, které nevznikly v důsledku neochoty ošetřujícího ambulantního specialisty vystavit návrh na lázeňskou léčebně rehabilitační péči.

Každý lékař je povinen dodržovat § 33 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. zákona o zdravotní péči, kde je tento postup definován. 

Při nedodržení této povinnosti je možné lékaře odkázat na upozornění Ministerstva zdravotnictví:


Zdroj:

 • Vyhláška č. 2/2015 Sb. o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče 

Zdrojem informací na této stránce/ čerpáno z: https://ordinacepechova.cz